Вирок
від 09.08.2009 по справі 1-646/2009
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-646/2009 року

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2009 року Оболонсь кий районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судд і - Гриненко О.І.

при секретарях - Подобед О.О .

за участю прокурора - Гулійч ука С. В.

за участю захисника - ОСОБ А_1

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві к римінальну справу по обвинув аченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у родженки міста Київ, укра їнки, громадянки України, з середньою освітою, не прац юючої, неодруженої, що зареєс трована за адресою: АДРЕСА_ 1, раніше не судимої;

у вчиненні злочину передб аченого ст. 186 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 вчинила відкр ите викрадення чужого майна - грабіж при наступних обстав инах.

20.05.2009 року близько 21:00 години, ОСОБА_2, знаходячись на тери торії спортивного майданчик а середньої школи № 14 по вул. Ма кіївська, 5 в місті Києві, піді йшла до ОСОБА_3, та зачепив ши своєю рукою золотий брасл ет, який був одягнутий на ліву руку ОСОБА_3, зірвала брас лет з руки останньої. Після вч инення злочину, ОСОБА_2, з м ісця скоєння злочину зникла, в результаті чого завдала по терпілій ОСОБА_3 матеріал ьну шкоду на загальну суму 2000 г ривень.

В ході судового слідства пі дсудна ОСОБА_2 свою винніс ть у вчиненні інкримінованог о їй злочину, передбаченого с т. 186 ч. 1 КК України визнала і пов ністю підтвердила обставини скоєного нею злочину, які док ладно викладені у вироці вищ е.

Крім повного визнання, винн ість підсудної ОСОБА_2 у с коєнні інкримінованого їй зл очину підтверджується компл ексом зібраних по справі док азів, а саме:

- показаннями потерпілої ОСОБА_3, яка в судовому засід анні показала, що дійсно 20.05.2009 р оку вона разом з подругою тре нувалися на спортивному майд анчику середньої школи № 14 по вул. Макіївська, 5 в місті Києв і. Через деякий час у них виник конфлікт з дівчатами, які пер ебували на цьому ж майданчик у, в ході якого, одна з дівчат п ідійшла до неї, та взявши паль цями золотий браслет, який зн аходився в неї на руці, зірвал а його та забрала собі. На її п рохання повернути браслет, д івчина відповіла відмовою, т а з місця скоєння злочину зни кла. Потерпілою ОСОБА_3 за явлено цивільний позов про с тягнення матеріальної шкоди у розмірі 4000 гривень, обгрунто вуючи його вартістю викраден ого браслету на час розгляду справи в суді, та моральної шк оди в розмірі 10 000 гривень.

- явкою з повинною від 28.05.2009 ро ку, згідно якої, ОСОБА_2 пов ідомила про злочин, вчинений нею 20.05.2009 року на території сер едньої школи № 14 по вул. Макіїв ська, 5 в місті Києві (а.с. 30);

Таким чином, оцінюючи всі з ібрані по справі докази суд п риходить до висновку про те, щ о ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у відкр итому викраденні чужого майн а (грабіж) скоїла злочин, перед бачений ч. 1 ст. 186 КК України.

Обставиною, яка пом' якшує покарання ОСОБА_2, згідно ст. 66 КК України, суд визнає щир е каяття підсудної.

Обставин, які б обтяжували п окарання підсудної згідно ст . 67 КК України судом не встанов лено.

Вирішуючи питання про приз начення підсудній міри покар ання, суд враховує характер т а ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані, що характеризу ють особу підсудної, її щире к аяття у вчиненому, і вважає пр авильним обрати їй міру пока рання у вигляді позбавлення волі, але не в максимальних ме жах санкції ч. 1 ст. 186 КК України .

Однак, враховуючи, що ОСОБ А_2 позитивно характеризуєт ься за місцем проживання, щир о кається, суд вважає можливи м її виправлення без ізоляці ї від суспільства, звільнивш и від відбуття призначеного основного покарання з іспито вим строком на підставі ст. 75 К К України.

Потерпілою ОСОБА_3 по сп раві заявлено цивільний позо в про стягнення матеріальної шкоди у розмірі 4000 гривень та с тягнення моральної шкоди в р озмірі 10 000 гривень. Розмір мате ріальної шкоди завданої поте рпілій ОСОБА_3 складаєтьс я з вартості викраденого бра слету, ціна якого на сьогодні шній день становить 4 000 гривен ь.Розмір моральної шкоди пот ерпіла ОСОБА_3 обгрунтову є тим, що в результаті винних д ій підсудної вона перенесла сильне нервове потрясіння, п огіршився стан здоров' я, зм інила місце проживання.

В ході судового слідства пі дсудна ОСОБА_2 заявлений ц ивільний визнала частково.

Що стосується цивільного п озову, заявленого потерпілою ОСОБА_3, суд вважає можлив им задовольнити його частков о. Позовні вимоги потерпілої ОСОБА_3 в частині завдано ї матеріальної шкоди задовол ьнити повністю, так як потерп ілою ОСОБА_3 надано квитан цію № 127 від 08.08.2009 року про вартіс ть аналогічного викраденому браслету станом на теперішн ій час, яка становить 4 152 гривні . В частині стягнення моральн ої шкоди вимоги потерпілої з адовольнити частково. При ць ому суд враховує весь компле кс негативних емоцій та пере живань, які були спричинені п отерпілій ОСОБА_3 внаслід ок злочинних дій ОСОБА_2

Керуючись ст. ст. 321-324 КПК Укра їни, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочину передбач еного ст. 186 ч. 1 КК України та при значити їй покарання у вигля ді 1 (одного) року 6 (шести) місяц ів позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України з вільнити ОСОБА_2 від відбу ття покарання у виді позбавл ення волі, призначеного виро ком суду з іспитовим строком на один рік шість місяців.

Відповідно до ст. 76 КК Україн и зобов' язати ОСОБА_2 пер іодично з' являтися для реєс трації в органи кримінально- виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 у вигляді застави, до вступу вироку в законну силу , залишити без змін.

Стягнути з ОСОБА_2 на ко ристь ОСОБА_3 4 000 (чотири тис ячі) гривень завданої матері альної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_2 на кор исть ОСОБА_3 2 000 (дві тисячі) гривень завданої моральної ш коди.

Після набрання вироком зак онної сили, заставу в розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень поверн ути ОСОБА_3 в якості частк ового відшкодування їй завда ної ОСОБА_2 матеріальної ш коди.

Строк відбуття покарання обчислювати з дня виконання вироку.

Вирок може бути оскаржени й до Апеляційного суду м. Києв а через Оболонський районний суд м. Києва протягом 15 діб з дн я його проголошення.

Суддя: О.І. Гриненко

Дата ухвалення рішення09.08.2009
Оприлюднено13.03.2011

Судовий реєстр по справі —1-646/2009

Вирок від 09.08.2009

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Гриненко О.І.

Вирок від 13.03.2011

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Гриненко О.І.

Вирок від 13.04.2010

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Миколаєва

Захарченко Дмитро

Вирок від 01.01.1970

Кримінальне

Джанкойський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

Рошка Марина Володимирівна

Вирок від 01.02.2010

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Іонніков Валентин Миколайович

Постанова від 23.11.2009

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу

Свистунова Олена Вікторівна

Постанова від 01.01.1970

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу

Свистунова Олена Вікторівна

Вирок від 18.11.2009

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Діденко Нінель Борисівна

Вирок від 01.01.1970

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Діденко Нінель Борисівна

Постанова від 12.08.2009

Кримінальне

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Морока С.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні