ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міс та КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельниць кого,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

с Справа № 9/184 18.08.11

За позовом Приватного підприємства "Астерія Трейд "

до Товариства з обмеженою відповідальніст ю "Люкс Автотрак"

про стягнення заборгованості 62 859,47 грн.

Суддя Бондаренко Г.П.

Представники сторін:

Від позивача Кравченя А.М. (керівник, довідка з ЄДРПО У серія АА № НОМЕР_1);

Від відповідача не з'яви вся

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Приватне підприємство " Астерія Трейд" (далі по тексту - позивач) звернулося до Госп одарського суду Київської об ласті з позовною заявою до То вариства з обмеженою відпові дальністю "Люкс Автотрак" (дал і по тексту - відповідач) про с тягнення заборгованості у ро змірі 62 859,47 грн. за поставлений т овар .

Позовні вимоги вмотивован і неналежним виконанням відп овідачем усної домовленості про купівлю - продаж товару, у зв'язку з чим у відповідача ви никла заборгованість перед п озивачем.

Ухвалою Господарського су ду Київської області від 26.05.2011 р оку порушено провадження у с праві № 7/067-11.

Ухвалою Господарського су ду Київської області від 23.06.2011 р оку матеріали справи № 7/067-11 пер едано за підсудністю до Госп одарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 30.06.2011 року по рушено провадження у справі 9/184, розгляд справи призначено на 18.08.2011 року.

Представник позивача у суд овому засіданні 18.08.2011 року вико нав вимоги ухвали Господарс ького суду міста Києва від 30.06.2 011 року, надав додаткові матер іали по справі та усні поясне ння по суті позовної заяви.

Представник відповідача у судове засідання 18.08.2011 р. не з'яв ився, оскільки не був повідом лений належним чином.

Відповідно до абз. 3 п. 3.6 Роз' яснень президії Вищого арбіт ражного суду України від 18.09.1997 р . № 02-5/289 "Про деякі питання практ ики застосування Господарсь кого процесуального кодексу України" учасники спору вваж аються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщ о ухвалу про порушення прова дження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначено ю в позовній заяві.

Відповідачу була направле на ухвала Господарського суд у міста Києва від 30.06.2011 року про порушення провадження у спр аві 9/184 на адресу, вказану у поз овній заяві, а саме: 08298, Київськ а область, смт. Коцюбинське, ву л. Пономарьова, 32.

Проте, як вбачається з довід ки з ЄДРПОУ від 21.06.2011 року, яка зн аходиться в матеріалах справ и, відповідач зареєстрований за адресою: 03148, м. Київ, вул. Пшен ична, буд. 9.

Відповідно до ст. 77 ГПК Украї ни, господарський суд відкла дає в межах строків, встановл ених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихо сь обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні . Такими обставинами, зокрема , є: нез'явлення в засідання пр едставників сторін, інших уч асників судового процесу; не подання витребуваних доказі в; необхідність витребування нових доказів.

Оскільки, неявка в судове за сідання повноважного предст авника відповідача та невико нання останнім вимог суду пе решкоджає повному, всебічном у та об' єктивному розгляду справи, суд вважає за доцільн е відкласти розгляд справи у відповідності до ст. 77 Господ арського процесуального код ексу України для належного п овідомлення відповідача про час та місце розгляду даної с прави по суті.

Враховуючи викладене та ке руючись ст.ст. 77, 86 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни, суд -

У Х В А Л И В:

1. Відкласти розгляд справ и у судовому засіданні на 23.08.2011 о 11:30. Викликати для учас ті у засіданні представників позивача, відповідача. Засід ання суду відбудеться в прим іщенні Господарського суду м іста Києва в залі № 50, корпус В.

2.1 сторони:

- зобов'язати сторони направ ити у судове засідання своїх повноважних представників ( ст. 28 ГПК України), докази, що пі дтверджують повноваження пр едставників будуть залучені до матеріалів справи;

- пояснення по справі надава ти в письмовому вигляді.

2.2. відповідача: надати від зив (письмові пояснення) по су ті позовної заяви з наданням доказів, що стверджують викл адені в ньому обставини, а поз ивачу його копію у порядку, пе редбаченому статтею 59 ГПК Укр аїни, відомості про наявн ість рахунків в кредитних ус тановах, надати установчі до кументи підприємства, довідк у з органу статистики про зна ходження в Єдиному державном у реєстрі підприємств та орг анізацій України відповідач а на дату винесення даної ухв али, довідку відповідної дер жавної адміністрації про зна ходження в реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності відповідача на дату винесен ня даної ухвали (оригінали дл я огляду, належним чином засв ідчені копії до матеріалів с прави); докази погашення за боргованості на день розгляд у справи; контррозрахунок су ми позову.

3. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ним и вимог ст. 33, 34 ГПК України.

4. Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимо г суду до винної сторони можу ть бути застосовані санкції передбачені п. 5 ст. 83 ГПК Україн и.

Суддя Г.П. Бондаренко

Дата ухвалення рішення 18.08.2011
Оприлюднено 09.09.2011

Судовий реєстр по справі 9/184

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.05.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 11.05.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.12.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 04.03.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.12.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 27.11.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 21.08.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 07.08.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 21.11.2011 Вінницький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.11.2011 Вінницький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 09.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 17.05.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 15.03.2011 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 24.02.2011 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 20.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Судовий наказ від 04.01.2011 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону