ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІ ВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" жовтня 2011 р. м.Чернівці Справа № 9/184

За позовом Приватно го підприємства "Дебора"

до Державної податкової і нспекції в м.Чернівці

про визнання не чинними пов ідомлення-рішення ДПІ в м.Чер нівці

Суддя Скрипничук Iван Ва сильович

при секретарі Добровольсь кій А.Я.

Представники:

від позивача - ОСОБА_1 ., довіреність від 03.10.2011

від відповідача - ОСОБА _2, довіреність № 2324/10-012 від 26.04.2011

СУТЬ СПОРУ:Приватне п ідприємство «Дебора»м.Черні вці (код 31289611) звернулось з позов ом до Державної податкової і нспекції у м.Чернівці про виз нання нечинними податкові по відомлення - рішення від 13.09.200 6 за № 000195231/0, від 27.10.2006 за № 278201231/0, від 20.02.2 007 за № 000341232/0, відповідно до яких п озивачу зменшено суми бюджет ного відшкодування.

Позовні вимоги обґрунтову ються тим, що підприємством н е було допущено порушення пп . 7.7.2. п. 7.7. ст.. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» , оскільки фактична сплата от риманих у попередніх періода х товарів від постачальників відбулася саме в травні 2006 рок у, червні 2006 року та жовтні 2006 ро ку - попередній період, за як ий подана декларація, а тому т вердження податкового орган у про неправомірність включе ння до суми бюджетного відшк одування сум податку є безпі дставним.

Відповідач позовні вимоги заперечує, посилаючись на те , що оскаржувані податкові по відомлення - рішення прийня ті за результатами перевірок є обґрунтованими і такими, що відповідають вимогам чинног о законодавства.

Розпорядженням голови гос подарського суду Чернівецьк ої області від 06.05.2008 дану справу передано до провадження суд ді Скрипничуку І.В.

Ухвалою суду від 12.06.2008 зупине но провадження у справі № 9/184 до набрання законної сили судо вого рішення у справі № 1/15 за по зовом ПП «Дебора» до ДПІ у м.Че рнівці про визнання нечинним податкового повідомлення - рішення № 449303231/0 від 19.12.2006, відповід но до якого зменшено суму бюд жетного відшкодування у розм ірі 33375 грн. за інший період.

Ухвалою суду від 26.09.2011 провад ження у даній справі поновле но у зв' язку з тим, що судове рішення у справі № 1/15 набрало з аконної сили.

Ухвалою суду від 18.10.2011 розгля д справи призначено на 27.10.2011.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши пояснення пре дставників сторін, оцінивши докази, суд встановив.

Так, 04 вересня 2006 року ДПІ в м. Ч ернівці (відповідач) проведе но перевірку ПП «Дебора»(поз ивач) з питань достовірності «нарахування суми бюджетног о відшкодування податку на д одану вартість на рахунок пл атника у банку за червень 2006 ро ку, про що складено акт №3885/23-1/31289611 .

За наслідками зазначеної п еревірки 13 вересня 2006 року Держ авною податково інспекцією у м. Чернівці щодо ПП „Дебора" п рийняте податкове повідомле ння-рішення №000195231/0, за яким змен шено суму бюджетного відшкод ування (у тому числі заявлено го в рахунок зменшення подат кових зобов'язань наступних періодів) у розмірі 324124,00 грн.

17 жовтня 2006 року відповіда чем проведено іншу перевірку позивача з питань достовірн ості «нарахування суми бюдже тного відшкодування податку на додану вартість на рахуно к платника у банку за липень 20 06 року», про що складено акт № 43 77/23-1/31289611.

За наслідками зазначеної перевірки 27 жовтня 2006 року Дер жавною податковою інспекціє ю у м. Чернівці щодо ПП „Дебора " прийняте податкове повідом лення-рішення № 278201231/0, за яким зм еншено суму бюджетного відшк одування (у тому числі заявле ного нок зменшення податкови х зобов'язань наступних пері одів) у розмірі 473418,00 грн.

12 лютого 2007 року відповідач ем проведено іншу перевірку позивача з питань достовірно сті «нарахування суми бюджет ного відшкодування податку н а додану вартість на рахунок платника у банку за листопад а 2006 року», про що складено № 535/23-2 /31289611.

За наслідками зазначеної перевірки 20 лютого 2007 року Дер жавною податково інспекцією у м. Чернівці щодо ПП „Дебора" прийняте податкове повідомл ення-рішення № 000341232/0, за яким зме ншено суму бюджетного відшко дування (у тому числі заявлен ого в рахунок зменшення пода ткових зобов' язань наступн их періодів) у розмірі 76101,00 грн.

При прийнятті оскаржуван их податкових повідомлень-рі шень відповідач врахував нас тупне.

При погодженні заборгов аності ПП «Дебора» перед ТОВ «Колос-К»згідно договору ку півлі-продажу № 04 від 04.04.2006 встан овлено, встановлено, що розра хунки за отриманий товар та п огашення кредиторської забо ргованості проводилися у пор ядку календарної черговості її виникнення та відображал ися по бухгалтерському облік у кореспонденцією рахунків Д -т рахунку 631 "Розрахунки з пост ачальниками" та К-т рахунку 311 "Р озрахунковий рахунок". Тому о плата, яка проводилася у пере вірених періодах направлена підприємством на погашення кредиторської заборгованос ті перед вищевказаним постач альником. Також, згідно з п.п. 7.7 .2 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про п одаток на додану вартість», я кщо у наступному податковому періоді сума, розрахована у п орядку, визначеному п.п. 7.7.1 цьо го пункту, має від'ємне значен ня, то бюджетному відшкодува нню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорі внює сумі податку, фактично с плаченій отримувачем товарі в (послуг) у попередньому пода тковому періоді постачальни кам, таких товарів (послуг). За лишок від'ємного значення пі сля бюджетного відшкодуванн я включається до складу пода ткового кредиту наступного п одаткового періоду у зв'язку з чим вважає безпідставне за явлення вищезазначених сум д о бюджетного відшкодування.

Суд дане твердження відпов ідача вважає безпідставним, з наступних міркувань.

Відповідно до п. 1.8 ст. 1 Закон у України «Про податок на дод ану вартість»бюджетне відшк одування - сума, що підлягає по верненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку у випадках, в изначених цим Законом.

Порядок визначення суми п одатку, що підлягає сплаті (пе рерахуванню) до Державного б юджету України або відшкодув анню з Державного бюджету Ук раїні (бюджетному відшкодув анню), та строки проведення розрахунків регулюються п.7 .7 ст. 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість».

Згідно пп. 7.7.1 сума податку, що підлягає сплаті (перерахува нню) до бюджету або бюджетном у відшкодуванню, визначаєтьс я як різниця між сумою податк ового зобов' язання звітног о податкового періоду та сум ою податкового кредиту таког о звітного податкового періо ду. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з п ідпунктом 7.7.1 цього пункту, так а сума підлягає сплаті (пе рерахуванню) до бюджету у стр оки, встановлені законом для відповідного податкового пе ріоду. При від' ємному значе нні суми, розрахованої згідн о з підпунктом 7.7.1 цього пункту , така сума враховується у зме ншення суми податкового борг у з цього податку, що виник за попередні податкові періоди (у тому числі розстроченого а бо відстроченого відповідно до закону), а при його відсутн ості - зараховується до склад у податкового кредиту наступ ного податкового періоду.

Якщо у наступному податко вому періоді сума, розрахова на згідно з підпунктом 7.7.1 цьог о пункту, має від'ємне значенн я, то: а) бюджетному відшкодува нню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорі внює сумі податку, фактично с плаченій отримувачем товарі в (послуг) у попередньому пода тковому період постачальник ам таких товарів (послуг); б) за лишок від'ємного значення пі сля бюджетного відшкодуванн я включається до складу пода ткового кредиту наступного п одаткового періоду (пп.7.7.2)

Із вказаної норми Закону вб ачається, що законодавець не ставить настання бюджетного відшкодування в залежність від того, коли у отримувача то вару виникло зобов'язання пе ред постачальниками, а визна чає, що суми ПДВ мають бути фак тично сплачені у попередньом у податковому періоді постач альникам товарів.

При заповненні рядка 3 Розра хунку суми бюджетного відшко дування платник податку може врахувати суми податкового кредиту попереднього податк ового періоду, які фактично с плачені отримувачем товарів (послуг) у такому ж податковом у періоді постачальникам так их товарів (послуг).

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем ПП «Дебора »у травні, червні та вересні 20 06 року була проведена оплата з а шкіри ВРХ згідно договору № 04 від 04.04.2006 як отримувачем товар у у вказаних вище періодах, що підтверджується відповідни ми платіжними дорученнями та податковими накладними. Отж е, позивачем правомірно вклю чено суми податкового період у та суми податкового кредит у попереднього податкового п еріоду та суми податкового к редиту з кредиторської забор гованості(яка рахується по б ухгалтерському обліку підпр иємства) оплаченої у травні, ч ервні та вересні 2006 року, оскіл ьки при заповненні рядка 3 Рах унку суми кредиту попередньо го податкового періоду, які ф актично сплачені отримуваче м товарів (послуг) у тому ж под атковому періоді постачальн икам таких товарів (послуг). Пр авомірність відображення по зивачем сум податку на додан у вартість у податковій декл арації за червень, липень, лис топад у рядку 25 та 25.1 підтвердж ено також висновком судово-б ухгалтерської експертизи № 3 70 від 06.03.2008.

Таким чином, позивачем не по рушений пп. 7.7.2 п. 7.7. ст. 7 Закону Ук раїни «Про податок на додану вартість», оскільки фактичн а сплата отриманого у попере дніх періодах товару від пос тачальника відбулася у травн і, червні та вересні 2006 року - попередній період, за який по дано декларація, а тому посил ання податкового органу на н еправомірність включення до суми бюджетного відшкодуван ня податку 648543 грн., 76101 грн., 423548 грн . є безпідставним, та таким, що не відповідає приписам чинн ого податкового законодавст ва.

З огляду на викладене, кер уючись ст. ст. 86, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 186, п. 6 Пр икінцевих та перехідних поло жень КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Позов задовол ьнити.

2. Визнати нечинними пода ткові повідомлення-рішення Д ПІ у м.Чернівці від 13.09.2006 за № 000195231/ 0, від 27.10.2006 за № 278201231/0, від 20.02.2007 за № 00034123 2/0.

3. Стягнути з Державного бю джету на користь приватного підприємства «Дебора»м.Черн івці (код 31289611) 3,40 грн. судових вит рат.

Постанова набирає зако нної сили через десять днів з дня отримання сторонами її к опії, якщо протягом цього стр оку не подано апеляційної ск арги.

Постанова може бути оскарж ена до Вінницького апеляційн ого адміністративного суду ч ерез господарський суд Черні вецької області шляхом подач і апеляційної скарги протяго м десяті днів з дня отримання її копії.

Суддя І.В. С крипничук

Повний текст складено 31.10.2011.

Дата ухвалення рішення 27.10.2011
Оприлюднено 16.11.2011

Судовий реєстр по справі 9/184

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.05.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 11.05.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.12.2014 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 04.03.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.12.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 27.11.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 21.08.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 07.08.2012 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 21.11.2011 Вінницький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.11.2011 Вінницький апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 27.10.2011 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 19.10.2011 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 18.10.2011 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 26.09.2011 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 23.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.08.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 09.06.2011 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 15.03.2011 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону